Registrácia

poskytnutý v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZOOÚ“) spoločnosti Ing. Jozef Kasanický, Vansovej 1987/10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 47653621 zapísanej na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, číslo živnostenského registra: 540-18559 (ďalej tiež ako „Spoločnosť“). Tento súhlas poskytujem Spoločnosti najmä v súvislosti so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v informačnom systéme Spoločnosti, s poskytovaním, sprístupňovaním a zverejňovaním osobných údajov na internetovej stránke Spoločnosti, prípadne na inom vhodnom verejne prístupnom mieste, na účely evidencie účastníkov tréningov v Cyklofitku Liptov, ich archivácie a ich sprístupnenia ostatným účastníkom tréningov, prípadne iným tretím osobám.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je Spoločnosti poskytnutý na dobu neurčitú, najneskôr do splnenia účelu jeho spracovania. Týmto súhlasom nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré Splnomocnencovi ako prevádzkovateľovi a splnomocniteľovi ako dotknutej osobe vyplývajú z ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z.